Freddy Olsen
Telefon: 917 08 720
E-post: freddy(at)hho.no
Steinar Olsen
Telefon: 469 16 688
E-post: steinar(at)hho.no

Lise-Lotte N. Hovd
Telefon: 400 82 948
E-post: liselotte(at)hho.no

Halvar Henning Olsen
Telefon: 917 08 710
E-post: halvar(at)hho.no
Odd Iversen
Telefon: 906 80 715
E-post: odd(at)hho.no
Kim Gjerde
Telefon: 913 45 591
E-post: kim(at)hho.no
Jimmy Olsen
Telefon: 913 42 888
E-post: jimmy(at)hho.no

Kestutis Satinskas
Telefon: 488 96 077
E-post: kestutis(at)hho.no

Marika W. Trones
Telefon: 941 31 733
E-post: marika(at)hho.no