Freddy Olsen
Telefon: 917 08 720
E-post: freddy(at)hho.no
Steinar Olsen
Telefon: 469 16 688
E-post: steinar(at)hho.no
Camilla Ødegaard
Telefon: 909 48 117
E-post: camilla(at)hho.no
Halvar Henning Olsen
Telefon: 917 08 710
E-post: halvar(at)hho.no
Odd Iversen
Telefon: 906 80 715
E-post: odd(at)hho.no
Kim Gjerde
Telefon: 913 45 591
E-post: kim(at)hho.no
Jimmy Olsen
Telefon: 913 42 888
E-post: jimmy(at)hho.no
Beathe Bordevik
Telefon: 917 40 062
E-post: beathe(at)hho.no
Kestutis Satinskas
Telefon: 488 96 077
E-post: kestutis(at)hho.no